BİSMİL KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

BİSMİL KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

İhale Tarihi : 13.04.2012 tarihinde saat 10:00’da

İHALE İLANI

BİSMİL KAYMAKAMLIĞI

KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

 

 

1-İdarenin;

a)Adresi: :Türkmenhacı Köy yolu üzeri 1. Km. Jandarma Bitişiği Bismil /DİYARBAKIR

b)Telefon ve Faks Numarası :0412 415 68 78 – 0412 415 68 88

 

2- İhale Konusu İşin

a) Adı :Üçtepe Köyü İçmesuyu İnşaatı ve Köseli Köyü Yeni Mezrası İçmesuyu Şebekesi Ek İmalatı Yapım İşi.

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi

 

c) İşin Yapılacağı Yer :İlçemize bağlı Üçtepe Köyü ve Köseli Köyü Yeni Mezrası

d) İşe Başlama Tarihi ve işin süresi :Sözleşme imzalanmasından sonraki 5 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak olup işin süresi 30 (Otuz) takvim günüdür

 

3- İhalenin

a) Usulü :Açık İhale

b) Yapılacağı Yer :Köye Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Binası Bismil /DİYARBAKIR

 

c) Son Dosya verme Tarih ve Saati : 13.04.2012 tarihinde saat 10:00’da

 

4) İhaleye katılabilmek için ise ; İstekliler yukarıda belirtilen ihale saatine uygun olarak başvuru dosyalarını ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyaları aşağıdaki belgeleri içerecektir.

 

A) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi odası veya Meslek Odası Belgesi

1- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ait yılın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu yer Ticaret ve / veya Sanayi odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

3- Ortak girişim olması halinde Ortak girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel kişilerin (A.1) ve (A.2.) deki esaslara göre temin edecekleri belge

 

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri

1 - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi

2 –Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3 –İsteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekindeki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli örneği.

 

C) İhale dokümanı satın alındığına dair belge( Doküman bedeli yatırıldığına dair makbuz ve dosya alındı belgesi)

 

D) İhaleye vekaleten katılma halinde , istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

F) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu ve geçici teminat mektubu

 

H) Şekli ve içeriği standart formlarda belirtilen ortaklık hisse beyanı belgesi.

 

5– Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

5.1 – İş Deneyim Belgesi

İsteklinin , son 15 yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren teklif bedelinin % 70 oranından az olmamak üzere ilgili tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin aslı.

İş ortaklarında , pilot ortağının istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının % 10 unu sağlaması gerekir.

 

6 – Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

6.1- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A sınıfı V. Grup İşleridir.

6.2- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu olma şartı aranacaktır.

 

7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

 

8- İhale dokümanlarını almak için Köye Hizmet Götürme Birliği Bismil Halk bankası şubesinde bulunan 07000006 nolu hesabına doküman bedeli olan 100,00 TL (YüzTürkLirası) nın yatırılması gerekmektedir.

 

9- İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu ihale üzerinde kalan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

 

10. İstekliler teklif edecekleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri miktarda idare adına düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya Köye Hizmet Götürme Birliğinin Bismil Halk Bankası şubesinde bulunan 05000010 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun dosyada olması gerekmektedir.

 

11- İhale konusu işin tamamı yada bir kısmı , alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13- Birlik Kamu ihale Kanununa tabii değildir.

14- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- Posta, Telgraf , Faks vb. vasıtalarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

KAYNAK : BİSMİL KAYMAKAMLIĞI WEB SİTESİ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler