İ L A N
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. 08.05.2023 tarih 86 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği ,Mülkiyeti Belediyemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Çarıklı Mahallesi, Yeni Mardin yolu No:13 adresinde  bulunan 0/74 ,0/75, 0/85 ,0/508 ve 0/523 nolu parsellerde toplam 93.752,536 m² alan üzerine kurulu mevcut CANLI HAYVAN BORSASI olarak adlandırılan Pazar İşyeri 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
 2. İşin ihalesi 23.11.2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlanacak ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler ihale teklif zarfını 22.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

               İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

 1. Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Çarıklı Mahallesinde Bulanan bulunan 0/74 ,0/75, 0/85 ,0/508 ve 0/523 nolu parsellerde toplam 93.752,536 m² alan üzerine kurulu mevcut CANLI HAYVAN BORSASI’nın kiralama işinin  yıllık muhammen bedelli 4.200.000,00 TL + KDV (Aylık 350.000,00 TL+ KDV)(DörtMilyonİkiYüzBin Türk Lirası). Her yıl TÜFE (12 Aylık) oranında artış yapılacaktır. Geçici teminatı 10 yıllık muhammen bedelin   % 3’ü (yüzde üç) olup; 1.260.000,00 TL (BirMilyonİkiYüzAltmışBin Türk Lirası)’dir. Nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.
 2. İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.
 3. Bu işe ait ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılacak 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası)’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
 4.                İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

                      İstekliler, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için tüm evraklar kapalı zarf içerisinde 22.11.2023 tarih mesai bitimine kadar İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

 1. İhaleye Hayvan Yetiştirme Birlikleri katılabilir.
 2. Türkiye'de tebligat için adres beyanı
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
 1. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.  Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
 1. İstekli adına vekâleten teklif veriliyor ise, vekâlet veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
 2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi.
 3. İhale konusu işletme alanlarının yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
 4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, yasaklı olmadığına dair taahhütname,
 5. İşin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair, alındı makbuzu,
 6. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,e,g,h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
 7. Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabına yatırılmış geçici teminat makbuzu/dekontu veya banka teminat mektubu,
 9. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet, hileli iflas ve ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlardan, terör suçlarından suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
 10. İhaleye katılanın veya vekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belgesi olacaktır.
 11. İhale şartnamesini okuyup aynen kabul ettiğine dair imzalı şartname,

         Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan istekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

 1. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.
 2. İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları v.b. giderler İstekli’ye aittir.
 3. Posta yoluyla yapılacak müracaatlar ile ilgili postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İ L A N O L U N U R

#ilangovtr Basın No ILN01927074