YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Taşımalı Sistemle Gelecek Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi İşi hizmet alımı

 

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Taşımalı Sistemle Gelecek Öğrencilere Öğle Yemeği Verilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası:2011/149883

1-İdarenin

a) Adresi:Fatih Mh.Polis Lojmanları Karşısı Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bismil/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4124153987 - 4124152595
c) Elektronik Posta Adresi:bismil21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Müdürlüğümüze bağlı 70 köy ve köy altı yerleşim birimindeki 306 Orta Öğretim öğrencileri müdürlüğümüze bağlı 4 taşıma merkezi okula taşımalı sistemle gelecektir. Söz konusu öğrencilere 31.10.2011-15.06.2012 tarihleri arasındaki 150 iş takvimi günü öğle yemeği verilmesi işi. 

b) Yapılacağı yer:Bismil Anadolu Lisesi,Tepe Lİsesi,Mecit Çelik İmama Hatip Lisesi,Kız Teknik Lisesi
c) Süresi:İşe başlama tarihi 31.10.2011, işin bitiş tarihi 15.06.2012

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Fatih Mh.Polis Loj.Karşısı Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bismil/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati:19.10.2011 - 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli 1 adet 12 yaşını aşmamış ve Trafik siciline kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır. İstekli bu aracın kira ise ayrı ayrı kira sözleşmeleri veya vekâletnamelerini sunması zorunludur. Araçlar kendi malı ise, fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir belgeleri ihale Teklifi ekinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Özel veya kamu sektöründe yapılan her türlü yemek hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fatih Mh.Polis Loj.Karşısı Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bismil/DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Mh.Polis Loj.Karşısı Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bismil/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


 

 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler