15 KALEM TIBBİ MALZEME VE AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIMI

ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI15 KALEM TIBBİ MALZEME ve AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/671325

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-DİYARBAKIR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

HASTANELER CADDESI DAĞKAPI YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122245751 - 4122290147

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

15 KALEM TIBBİ MALZEME ve AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

15 KALEM TIBBİ MALZEME ve AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ İLGİLİ AMBARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İHTİYACA BİNAEN SİPARİŞLER 12 AY İÇİNDE 45 GÜNDE BİR OLMAK ÜZERE EN FAZLA 8 DEFA SİPARİŞ VERİLECEKTİR. YAZILI VEYA SÖZLÜ SİPARİŞ VERİLDİKTEN SONRA ( ACİL DURUMLAR HARİÇ ) SİPARİŞLER EN FAZLA 15 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR (TÜM MALZEMELER TEK SEFERDE VEYA PARTİ PARTİ DE İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMAN İSTENEBİLİR )

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye mütakiben işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

UTS veya TİTUBB

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

                Doç.Dr.Serhat SAMANCI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Başhekim

#ilangovtr Basın No ILN02038119