Planlama sürecinde Bismil İlçesinde gerçekleştirilen sektörel ve tematik çalıştayların sonuçları, bölge paydaşları ile yapılan mülakatlar doğrultusunda Bismil’in gelişmesi ve kalkınması sürecinde aşağıdaki hedefler belirlenmiştir.
BİSMİL EKONOMİK GELİŞME - ÇINAR VE SAVUR İLÇESİDE TARIMSAL ALANDA BİSMİL GİBİDİR 

Bismil İlçesi sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda ülke ve bölge tarımında önemli bir konumdadır. İlçenin tarım, sanayi ve hizmetlerde gelişme potansiyeli bulunmaktadır. İlçe kalkınmasında tarımın itici bir gücü olduğu ve bölgesel düzeyde rekabetçi potansiyele sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak ilçenin gelişme vizyonunun; Yüksek standartlarda tarımsal üretim yapan rekabetçi bir Bismil olabileceği öngörülmüştür.

TARIM

Bu doğrultuda söz konusu vizyona erişebilmek için tarım sektörüne yönelik hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

I M G 3406

BİSMİL’DE TARIMDA STRATEJİLER 

Diyarbakır Karadağ kalkınma ajansının Bismil Gelişim raporunda belirtilen yazıya göre Bismil Tarım stratejisi 

1.1Sulamaya açılmış ve açılacak olan alanlarda modern yöntemlerle tarımsal sulamaya yönelik çiftçi eğitimlerinin  yoğunlaştırılması ve ilçede tümüyle damlama ve yağmurlama sistemine geçilmesinin sağlanması

1.2 Sürdürülebilir gelişme hedefi doğrultusunda su ve toprak kaynakları kullanımında koruma-kullanma dengesinin esas alınması

1.3 Bölgedeki tarım işletmelerinin modern tarım işletmelerine dönüştürülmesi

ve ihtisaslaşmaları yönünde önlem ve teşviklerin uygulanması

1.4 Uygulamalı eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ile tarımda yer alan işgücünün eğitim seviyesinin yükseltilmesi

1.5 Ürünlerin kalite standartlarına uygun üretilmesi ve sertifikalandırılması

1.6 Tarımda Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesinin öncelikli olarak teşvik edilmesi, mevcut Ar-Ge destekleri konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi

1.7 Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve yaygınlaştırılması

1.8 Sertifikalı tohum, fide ve fidan üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması

1.9 Besi ve süt sığırcılığı ile kümes hayvancılığına yönelik entegre tesislerin kurulmasının teşvik edilmesi

1.10 Modern örtü altı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

1.11 Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi; Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odalarının kapasitelerinin geliştirilmesi, izleme mekanizmalarının işletilmesi yoluyla etkinliklerinin artırılması

I M G 3407

Hedef 2 Tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması

Stratejiler

2.1 Modern girdi kullanım teknikleri ile ilgili pilot projelerin arttırılması, yürütülenler hakkında düzenli bilgilendirme çalışmalarının yapılması

2.2 Girdi alımı, nakliyesi ve depolamasına yönelik yerel örgütlenme modellerinin geliştirilmesi

2.3 Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve soğuk hava depoları altyapısının geliştirilmesi

2.4 Tarım örgütlerinin arttırılması, mevcut kooperatif ve birliklerin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması

2.5 Tarımda güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaştırılması

2.6 İşletme ölçeği, örgütlülük ve şirketleşme konularında bilinçlendirme etkinliklerinin yürütülmesi

2.7 Toprak parçalılığının giderilmesi için, tamamlanan arazi toplulaştırma projelerinin hayata geçirilmesi

2.8 Tarımda verim artışı odaklı tarımsal teknolojilerin kullanımının arttırılması

2.9 Toprak analiz sisteminin etkinleştirilmesine yönelik, bilinçlendirme ve

yayın çalışmaları başta olmak üzere, destek etkinliklerinin yürütülmesi

2.10 Tarımda doğru yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılması için eğitim ve planlama yapılması 

I M G 3405

Kaynak: Haber Merkezi