Karacadağ kalkınma ajansı bültenine göre; Bismil ilçesinin Güçlü Yanları nelerdir? 

1-Bismil’in konumu ve ulaşım altyapısı

2-Dicle Nehri

3-İşgücü ve nüfus potansiyeli

4-Verimli tarım toprakları

5-Sulama olanakları

6-Güçlü tarımsal üretim

7-Modern sulama tekniklerinin bulunması

8-Organik tarım ve organik hayvancılık

potansiyeli

9-Tarıma dayalı sanayi potansiyeli (pamuk, hububat, mısır gibi ürünlerin yoğun olarak üretilmesi)

10- Sanayi işletmeleri ve üretiminin varlığı

11- Güneş enerjisi potansiyeli

12- Dicle nehri ve vadisindeki flora ve fauna (endemik türler ve çeşitlilik) zenginliği

13- Sulak alanların varlığı ve zengin ekolojik yapı (göçmen kuşlar, ilçenin simgesi olabilecek leylek) leyleklerin üreme ve yaşama alanı olması

14- Tarihi-kültürel mirasın zenginliği, ilin en yoğun arkeolojik alanlarına sahip ilçe olması, yürütülen kazı çalışmaları ve zengin bulgulara ulaşılması

I M G 7470

BİSMİL İLÇESİNİN ZAYIF YANLARI 

1-Demiryolu bağlantısının etkin

kullanılamaması

2-Dicle nehrinin etkin kullanılamaması

3-Tarımda girdi maliyetlerinin yüksek olması (elektrik, mazot-gübre)

4-Bilinçsiz sulama ve diğer geleneksel

yöntemlerin kullanılması

5-Uygun demonstrasyon alanlarının yetersiz olması

6-Toprak analizlerinin bilinçsiz yapılması

7-Serada ısıtma maliyetinin yüksek olması

8-Üreticiden çok komisyoncuların kazanması

9-Üretici örgütlerinin başarılı olmaması

10-Kooperatiflerin kurumsallaşamaması

11-Tarıma dayalı sanayinin gelişmemiş olması

12-Yeterli ve uygun sanayi alanının

bulunmaması

13-KSS’nin kent içinde kalması ve ilçe

merkezinde çok sayıda sanayi işletmesinin bulunması

14-Girişimcilik eksikliği

15-Finansman/banka kredilerine erişim sorunu

16-Ortaklık ve işbirliği kültürünün zayıflığı

17-Kurumsal kapasite ve koordinasyon

eksikliği

18-Sanayi altyapısının eksikliği

19-Enerji sunumunda yaşanan aksaklıklar

20-Kentsel altyapının yetersiz olması

21-Pazar, hammadde vb konularda fizibilite eksikliği

22-Tarımsal ürün borsasının olmaması (buğday vb), mevcut borsaların pazarlamaya yönelik çalışma yapmaması (pamuk vb)

23-Pamuğun kalitesini belirleyen

laboratuarların işletmelere uzak olması

24-Sanayi işletmelerinde (otomotiv, vb) kalifiye eleman temininde güçlük yaşanması

25-Mesleki eğitim mezunlarının iş bulamaması

26-Çırçır işletmelerinin üretkenliğinin düşük olması, kapasite fazlası

27-Doğal, tarihi ve kültürel potansiyelin değerlendirilememesi, yöredeki kültür turizmi potansiyelinin farkında olunmaması

28-Tanıtım eksikliği

29- Dicle nehrinin temiz akmaması (tarım nedeniyle, zirai ilaçlar vb.)

30- İlçede yeşil alan eksikliği

I M G 7471

BİSMİL İÇİN FIRSATLAR 

1-Doğal kaynakların zenginliği

2-Dicle Nehri ve ekolojik zenginlik

3-GAP yatırımları ve sulama projeleri

4-Tarım destekleri ve toplulaştırma projeleri

5-Yeni teşvik sistemi

6-Yeni büyükşehir belediyesi yasası

7-Kültürel mirasın zenginliği

8-Bölge ekonomisinin gelişmesi

9-Artan tarımsal faaliyetlerin farklı sektörleri uyaracak arz ve talep yaratması (tarım makineleri, sulama ekipmanları, yem imalatı, tekstil-konfeksiyon vb)

I M G 7472

BİSMİL İÇİN TEHDİTLER 

1-Bilinçsiz tarım faaliyetleri, yanlış

uygulamalar sonucu toprak kaynağının zarar görmesi

2-Bilinçsiz sulama faaliyetleri, su ve toprak kaybı riski

3-Özellikle yeni açılacak sulama alanlarında aşırı sulama ve yanlış uygulamaların etkisi

4-Atık suların arıtılmaması sonucu su

kaynaklarının kirlenmesi

5-Kentleşme ve yapılaşmanın doğal kaynaklar üstünde baskı yaratması

I M G 7473

Kaynak: Haber Merkezi