TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİDİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI RADYOLOJİ ANABİLİM DALINA 3 KALEM RÖNTGEN CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/578538

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

DICLE ÜNIVERSITESI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI KAMPUS 21280 KAMPUS SUR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122488001 - 4122488523

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI RADYOLOJİ ANABİLİM DALINA 3 KALEM RÖNTGEN CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği Ambarı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici , Sözleşme imzalandıktan sonra ihale konusu ilgili cihazı 120 gün içerisinde teslim edecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.06.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği Konferans salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

İstekliler, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) bilgi kayıt sistemi kapsamında teklif ettikleri tüm cihazların, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi )belgesi ni sunacaklar.

İstekliler, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) bilgi kayıt sistemi kapsamında teklif ettikleri tüm cihazların, ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) bilgi kayıt sistemine kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır

Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

İstekliler, teklif edilecek cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orjinal katalogları ve ya benzeri tanıtım materyallerini ihale dosyasında sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02028223