İLAN
                                                             HANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
                                                              KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
 
 
NO
TAŞINMAZ NO
İLİ
İLÇESİ
MAHALLESİ
ADA
PARSEL
MİKTAR(M²)
HAZİNE HİSSESİ(M²)
 KİRALAMA AMACI VE SÜRESİ
VASFI
İMAR DURUMU
TAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
1
21090102404
Diyarbakır
Hani
Merkez
207
21
694,42
694,42
Konteyner konulup büfe olarak işletmek suretiyle 5 (beş) yıl süre ile
Arsa
İmarlı
23.610,28
2.361,03
27.06.2024
11.00

1-       Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık teklif usulü ile Hani Müftülük Binası İçerisinde bulunan Hani Kaymakamlığı Milli emlak Şefliğinde Kiralama İhalesi Yapılacaktır.

2-       İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale Saatine kadar;

a)        Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim Belgesi(ikametgâh ilmuhaberi) ile Nüfus Kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

b)       Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c)        Geçici teminata ilişkin belge(Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat Mektubu Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)ihale saatine kadar komisyon başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3-       İhale işlem dosyası, şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hani Milli Emlak Servisine müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. İhale uhdesinde kalan müşteri tebligata müteakip yasal yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmediği takdirde geçici teminatı Hazineye irat kaydedilir ve ilgilinin 1(bir) yıl süre ile ihalelere katilimi yasaklanır.

4-       Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama karar kesindir.

5-       İmar planı içerisinde kalan taşınmazlara ait imar durumu, ilgili belediyeden sorularak bilgi alınabilir.

6-       Daha fazla bilgi için Hani Müftülük binası İçerisinde bulunan Hani Milli Emlak Şefliğine başvurulabilir veya bu ihaleye ilişkin bilgiler https://diyarbakir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

ILAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02044148