TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU 2.DİYARBAKIR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
DUYURU

Tasfiye halinde S.S. 2. Diyarbakır Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2024 Pazar günü Saat 17.00 da Kooperatifimizin Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 07/07/2024 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Bilgi edinmenizi ve toplantıya katılmanızı rica ederiz.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1- Açılış ve Divan Heyetinin seçimi
2- Saygı Duruşu,
3- Yönetim Kurulunun Faaliyet raporu ve bilançonun okunması,
4- Denetim Kurulu raporunun okunması,
5- Yönetim, Denetim kurullarının ve bilançonun ayrı ayrı ibrası,
6- 2024 yılı tahmini bütçesinin okunması,
7- Kooperatifimize ait 301 ada 1 nolu parsel kargir idare binasını yeni site yönetimine Tapu tahsis işleminin/devrinin yapılmasıyla ilgili yönetim kuruluna gayri menkul tasarruf yetkisinin verilmesi,
8- Önceki dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerinin Kooperatiften alacağının ödenmesi, Tapu tahsis harçlarının ödenmesi ve hizmet binasının iç ve dış onarım işlerinin yapılması, bu ödemelerin kooperatifin bankada birikmiş bütçesinden ödenmesi sureti ile yapılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9- Bakanlığın hazırlamış olduğu Yeni Anasözleşmeye intibak Anasözleşmesinin onaylanması ve bu hususta gerekli işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10- 21.06.2008 tarihi itibariyle başlatılan tasfiye sürecinin tamamlanıp sonlandırılması, bu hususta Ana Sözleşme 83 ve devamı maddeleri uyarınca Kooperatife ait menkul ve gayrimenkullerin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, tasfiye bilançosunun bir sonraki Genel Kurula sunulmak üzere hazırlanması, bu hususta tasfiye memurlarına ve yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
11- Dilek ve Temenniler
12- Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN02040334