KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜKULP İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE MAHALLE YOLLARINDA TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI ( SATHİ KAPLAMA, PARKE) YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/184678

1-İdarenin

a) Adı

:

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ELAZIG CADDESI 21100 ÇAMLICA YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4122294880 - 4122241221

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

KULP İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE MAHALLE YOLLARINDA TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜST YAPI ( SATHİ KAPLAMA, PARKE) YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

766750 M3 Yarma, 177630 M3 Stabilize, 36300 M3 Taş Dolgu432,95 Da Reglaj, 23425,08 Sanat Yapısı Kazısı , 6.455,29 M3 Demirli Beton, 120 M Q600 Büz 1672 m Q1000 Büz 57770 M3 Alt Temel 52985 M3 Temel , 287,65 Da 1. Kat Asfalt, 732,50 2. Kat Asfalt 29125 M2 Parke 10600 M Bordür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kulp İlçe Mahalleleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3. KAT İHALE BÜROSU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

'' (A) ALT YAPI İŞLERİ V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı işleri) '' işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma Ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması, Nakli Ve Kullanılması (Dolgu Yapılmasına Uygun Malzemenin Dolgu Yerine Nakli, Uygun Olmayan Malzemenin Depo Yerine Nakli)

14,5947%

19,7458%

8,59

Her Cins Ve Klastaki Zeminde Ocak Ariyeti Kazısı Yapılması, Nakli Ve Kullanılması (Ariyet Malzemesinin Kazılması, Yüklenmesi, Sulanması, Suyun Nakli Ve Sıkıştırılması, Dolgu Yerine Nakli)

6,4857%

8,7748%

3,82

Dolgu Altına Ocak Taşından Makine İle İstifsiz Taş Dolgu Yapılması

2,7729%

3,7516%

1,63

Makine İle Her Cins Zeminde Reglaj Yapılması

0,2919%

0,395%

0,17

Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Ve Nakli (Köprü Temel Kazıları Dahil)

1,9203%

2,5981%

1,13

Her Türlü İnşaat Temellerinde Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle) (Her Şey Dahil)

0,331%

0,4478%

0,2

Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle ) (Her Şey Dahil)

0,1275%

0,1725%

0,08

Her Türlü İnşaatta Kuruda Veya Suda Her Dozda Demirli Beton (C25/30 Hazır Beton Harcı İle) (Her Şey Dahil)

8,2012%

11,0957%

4,82

Her Çapta Nervürlü Çeliğin; Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği

5,0276%

6,802%

2,96

Ocak Taşı İle Moloz Taş İnşaat Derz Dahil (Hazır Beton Harcı İle )(Her şey Dahil)

9,5754%

12,9549%

5,63

Ø600’ lük Betonarme Boru Temini, Döşenmesi Ve Nakli (Her şey Dahil)

0,0983%

0,133%

0,06

Ø1000’ lik Betonarme Boru Temini, Döşenmesi Ve Nakli (Her şey Dahil)

2,5995%

3,517%

1,53

Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli Ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması

0,0561%

0,0759%

0,03

Servis Yolu Açılması (Her Cins Ve Klastaki Zeminde) (Her şey Dahil)

0,0845%

0,1143%

0,05

Menfezlerde Döşeme, Kiriş Ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Her şey Dahil)

0,1157%

0,1565%

0,07

Katran Badana Yapılması

0,1366%

0,1848%

0,08

Profilli Demirden Korkuluk Yapılması Ve Yerine Konulması, Boyanması (Her Şey Dahil)

0,0395%

0,0534%

0,02

ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 mm (2 ") LİK MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI (Malzeme Temini, Nakliye Ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Dahil) (Her şey Dahil)

5,1254%

6,9343%

3,02

ELENMİŞ ÇAKILDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 25 mm (1 ") LİK MALZEME İLE TEMEL YAPILMASI (Malzeme Temini, Nakliye Ve Serme-Sulama-Sıkıştırma Dahil) (Her şey Dahil)

4,8506%

6,5625%

2,85

1.Kat Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Elenmiş Çakıldan 19 mm (3/4'') ve 12,5 mm (1/2'') Lik Kırılmış, Elenmiş ve Yıkanmış Agrega İle, Temel Hariç, Bitüm ve Astar Zati Bedeli Dahil) (Her şey Dahil)

10,1115%

13,6803%

5,95

2.Kat Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Elenmiş Çakıldan 9,5 Mm (3/8'') Lik Kırılmış, Elenmiş ve Yıkanmış Agrega İle, Temel Hariç, Bitüm Zati Bedeli Dahil) (Her şey Dahil)

6,2749%

8,4896%

3,69

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (8 cm Kalınlıkta)(Her Şey Dahil)

5,5437%

7,5003%

3,26

ASFALT SÖKÜMÜ

0,0085%

0,0115%

0,01

50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi Herşey dahil

0,6271%

0,8484%

0,35

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01996887