İLAN

DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüz

ölçü

mü (m2)

Hazi

ne His. (m2)

Vasfı

1

Diyar

bakır

Sur

Bağıvar

7266

3

700,00

Tam

Arsa

2

Diyar

bakır

Sur

Bağıvar

7266

6

700,00

Tam

Arsa

3

Diyar

bakır

Sur

Cevat

paşa

36

37

42,76

Tam

Dük

kanı Olan Kargir Ev

Sütun (liste) devamı

İmar Durumu

Tahmini Bedeli  (TL)

Geçici Teminatı  (TL)

İhale Tarihi

İhale saatı

Gelişme Konut Alanı

952.000,00

238.000,00

28.05.2024

09:30

Gelişme Konut Alanı

952.000,00

238.000,00

28.05.2024

09:45

Geleneksel Avlulu Yerleşik Konut Alanı

427.600,00

106.900,00

28.05.2024

10:00

1-Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Bağıvar ve Cevatpaşa Mahallelerinde bulunan ve yukarıda  bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizasında  yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 6 katında bulunan konferans salonunda satış ihalesi yapılacaktIr

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun verilmesi; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz  teminat mektupları, Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması, her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi ve teyit yazısının ibraz edilmesi zorunludur.  Geçici teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun düzenlenmesi gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir  belgeyi vermeleri,

3-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren  Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

4-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %25'i  oranında alınacaktır.

5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığından (Doğu Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. İhale sonucu oluşacak satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır.

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar  kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.

10-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ögrenilebilir.         

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02030248