İLAN
DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
Sıra Dosya No İli İlçesi Mahallesi / Köyü Cadde / Sokak / Mevki Kapı No Cinsi Pafta Ada Parsel Alanı (m²) Hissesi Muhammen  Aylık/Yıllık Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) ve İhale İştirak Teminatı (%20) İhale Tarihi İhale Saati
1 471020056000 Mardin  Artuklu Diyarbakır Kapı Ev 548 6 107,25 Tam 1500,00TL/AYLIK 4.140,00 TL 17.07.2024 09:30
2 471020057000 Mardin  Artuklu Diyarbakır Kapı Ev 548 7 102,11 Tam 1500,00TL/AYLIK 4.140,00 TL 17.07.2024 09:35
3 471060030000 Mardin  Midyat Mercimekli Tarla 106 158 25.022,67 Tam 3200,00TL/YILLIK 736,00 TL 17.07.2024 09:40
4 471060031000 Mardin  Midyat Mercimekli Tarla 107 19 7.308,80 Tam 1000,00TL/YILLIK 230,00 TL 17.07.2024 09:45
5 471060032000 Mardin  Midyat Mercimekli Tarla 107 33 9.610,85 Tam 1200,00TL/YILLIK 276,00 TL 17.07.2024 09:50
6 471010038000 Mardin  Artuklu Teker Dükkan 380 8 20,77 Tam 1500,00TL/AYLIK 4.140,00 TL 17.07.2024 09:55
7 471010100000 Mardin  Artuklu Şehidiye Ambar 345 9 27,91 Tam 1000,00TL/AYLIK 2.760,00 TL 17.07.2024 10:00
8 471010035000 Mardin  Artuklu Savurkapı Dükkan 165 1 41,26 Tam 1500,00TL/AYLIK 4.140,00 TL 17.07.2024 10:05

 Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilecektir.  Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak  ve emsal, rayiç gözetilerek  artırılacaktır.
1-) İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olan kişilerle sözleşme yapılmayacaktır.
2-)Taşınmazların ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.
3-) İhaleye iştirak etmek isteyen isteklinin Nüfus Cüzdanı suretinin aslı veya noter tastikli sureti, ikametgah ilmuhaberinin aslı veya noter tastikli sureti.
4-) Şirketlerde, şirketle ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti)
5-) Geçici ve İhale iştirak teminatının (süresiz limit dahili) Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıf Katılım Bankası nezdindeki  TR690021000000300002100001 nolu hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuz.
6-) İhaleye ortak girişim olarak iştirak edeceklerin noter onaylı ortaklık beyannamesi.
7-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında İnönü Caddesi No:45 DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak ve Yatırım Servisinde görebilirler ve  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler ihale dökümanını en geç 16.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar satın almak zorundadırlar.İhale günü yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-)İhaleye teklif verecek olanların, ihale ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisinde görülebilir.
9- ) İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10-) İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
11-) Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12-) Kiracı, taşınmazı idaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
13-) Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
14-) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
15-) İhalede oluşacak bedel 31.12.2024 tarihine kadar geçerli olacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İhale ile ilgili bilgiler www.vgm.gov.tr. adresinden görülebilir.
16-) İhale ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
İhale ile ilgili bilgiler vgm.gov.tr.internet adresinde ve 0 412 224 01 60 Dahili: 7134 nolu telefondan bilgi edinilebilir.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02053519