Mevcut müfredatın muadillerine göre 2 kat daha ağır olduğu tespit edilen eğitim programında, %35'lik bir seyreltme yapılarak içerik sadeleştirildi. Bu sayede öğrencilerin derinlemesine öğrenmesine imkân sağlayacak yeni yaklaşımlar belirlendi.

Bütüncül Eğitim Yaklaşımı:

Yeni müfredat, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modelini benimsiyor. Bu yaklaşım ile "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" gibi konulara odaklanılıyor.

Alan Becerileri Ön Planda:

Matematikte 5, fende 13, sosyal bilimlerde ise 17 alan becerisi belirlenen yeni müfredatta, bu becerilerin kazandırılmasına özel önem veriliyor.

Süreç Odaklı Ölçme-Değerlendirme:

Sonuç yerine süreç odaklı ölçme-değerlendirme yaklaşımının benimsendiği yeni eğitim programında, tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleri arasında denge sağlanıyor.

Sistem Okuryazarlığı:

İlk kez müfredata giren sistem okuryazarlığı ile öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendinin belirlemesi ve kendi kendine öğrenebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 alt okuryazarlık türü belirlendi.

Kariyer Planlama:

  1. sınıfta kariyer rehberliğine ayrılan müfredatta, bu sınıf düzeyinde okul temelli planlama için ayrılan ders saatleri, zümre öğretmenleri tarafından meslek seçimi ve kariyer planlama amacıyla öğrencilere yol gösterici olacak şekilde kullanılacak.

Yetkin ve Erdemli Öğrenci Profili:

Yeni müfredat ile ilk kez bir öğrenci profili tanımı da yapıldı. Bu profilde "yetkin ve erdemli insan" niteliklerine sahip bir öğrenci profili hedefleniyor. Modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" gibi değerler ön plana çıkarılırken, duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi değerlerin işlenmesiyle "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum", "yaşanabilir çevre" hedefleniyor.

Yeni müfredat, eğitimde köklü bir değişim sağlayarak öğrencilere daha nitelikli ve bütüncül bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Bu değişimin, Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacağı ve gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük rol oynayacağı öngörülüyor.

Kaynak: (Haber Merkezi)