GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMÜDÜRLÜĞÜMÜZ YEMEKHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 3 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/76945

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:96/6 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

04122282650 - 4122293532

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YEMEKHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN 3 KISIM GIDA MALZEMESİ ALIMI İHALESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısım Gıda Malzemesi Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Yemekhanesine işe başlama tarihinden itibaren ihtiyaca göre tek seferde veya peyder pey olarak altı (6) aylık süre içerisinde Teslim Edilecektir. Sipariş edilecek mal veya mallar tebliğ tarihinden itibaren en geç 2 takvim günü içinde idareye teslim edilecektir. Ancak Müdürlüğümüz tarafından Perşembe veya Cuma günü verilen siparişlerde Müdürlüğümüz Mutfak ve ambarının fiziki koşulları yeterli olmadığından siparişlerin son teslim tarihi en geç takip eden mesai günü 07:00 -09:00 saatleri olmalıdır. Saat 09:00 dan sonra getirilen ürünler teslim alınmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tüm kısımlar için İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin Belgesi ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Söz konusu belgeler ile ilgili bilgileri Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Kırmızı Et kısmı hariç diğer tüm ürünler/malzemeler için en az  bir (1) adet numune sunulacaktır. Gıda maddelerine ait Numuneler orijinal ambalajında olacaktır. Bütün numunelerin üzerinde her bir kısmın teknik şartnamesinde belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

PLASTİK SARF MALZEMESİ

Belge Adı

Açıklama

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Tüm kısımlar için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.

KIRMIZI VE BEYAZ ET ALIMI

Belge Adı

Açıklama

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Tüm kısımlar için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.

Kanatlı Et için Marka

İsteklilerin kanatlı eti için hangi markayı vereceği ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur. Marka belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mezbaha Belgesi

Kırmızı Et için Diyarbakır il sınırları içerisinde faaliyet gösteren mezbahalar ile ilgili Mezbaha Sahipliği Belgesi veya herhangi bir Mezbaha ile yapılmış sözleşme ile ilgili ayrıntılı bilgilere (Sözleşme Tarihi, Sözleşmenin Tarafları v.b.) yer verilecektir.

TATLI VE GIDA MALZEMELERİ

Belge Adı

Açıklama

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Tüm kısımlar için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yeterlilik bilgileri tablosunda yer verilmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01981695