BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-LİCE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI10 Kalem Periyodik Bakım ve Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/169315

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ-LİCE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Karahasan Mahallesi Diyarbakir Caddesi No:165 21700 LİCE/DİYARBAKIR

c) Telefon ve faks numarası

:

4128612047 - 4128612082

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

10 Kalem Periyodik Bakım ve Onarım

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem Periyodik Bakım ve Onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi ve Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.02.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Asansörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı (Lice DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE yetki Belgesi

a. Yükleniciye ait Asansör yetkili servisin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12255 veya TS 12255/T1 ) b. Yükleniciye ait CE yetki Belgesi (Modül H 1 veya B+E veya Modül B+F)


Asansör Periyodik Bakım ve Onarımı (Kocaköy DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE yetki Belgesi

a. Yükleniciye ait Asansör yetkili servisin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12255 veya TS 12255/T1 ) b. Yükleniciye ait CE yetki Belgesi (Modül H 1 veya B+E veya Modül B+F)


Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı (Lice DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12650) olmalı veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12650) olan firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.


Jeneratörlerin Periyodik Bakım ve Onarımı (Kocaköy DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12650) olmalı veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12650) olan firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.


Klima, Havalandırma, İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakım ve Onarımı (Kocaköy DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüklenici firma teklif dosyasında mahal listesinde belirtilen iş kollarına ait verilecek iş ile ilgili TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini (TS 12850 ) sahip olmalı ya da TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine (TS 12850 ) sahip bir firmanın yetkili servisi, firması olmalıdır.


Çamaşır Yıkama, Kurutma Makinaları Periyodik Bakım ve Onarımı (Lice DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12850) olmalı veya firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.


Çamaşır Yıkama, Kurutma Makinaları Periyodik Bakım ve Onarımı (Kocaköy DH.)

Belge Adı

Açıklama

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Yüklenici firma verilecek iş ile ilgili Teknik Servis Hizmeti vermeye yetkili olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS 12850) olmalı veya firmanın yetkili servisi olduğunu gösterir belgesi olmalıdır.


Trafoların Periyodik Bakım ve Onarımı (Lice DH.)

Belge Adı

Açıklama

Diploma, SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi

İşletme Sorumluluğu yapacak personel Elektrik Mühendisi Diploması veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Diplomasına ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Elektrik 1kV üstü ve 1 kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesine sahip olmalıdır.


Trafoların Periyodik Bakım ve Onarımı (Kocaköy DH.)

Belge Adı

Açıklama

Diploma, SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi

İşletme Sorumluluğu yapacak personel Elektrik Mühendisi Diploması veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Diplomasına ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Elektrik 1kV üstü ve 1 kV altı tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesine sahip olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü Cihaz Periyodik Bakım ve Onarım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01985730