Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararı

  • 7/6/2024 Tarihli ve 8639 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8724)

Yönetmelikler

  • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği

Tebliğ

  • 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2024 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

  • Anayasa Mahkemesinin 9/5/2024 Tarihli ve E: 2023/127, K: 2024/105 Sayılı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
c - Çeşitli İlanlar

  • T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Editör: Murat Tanrıkulu