T.C. ERGANİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN
DOSYA NO : 2022/700 Esas
KARAR NO : 2023/851
SANIK : DENİZ DAVULCU, Kasım ve Güneş oğlu, 01/02/1998 DİCLE doğumlu, DİYARBAKIR, DİCLE, YOKUŞLU mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:10379117346
SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ : 02/08/2019, 13/09/2020, 16/09/2020, 27/09/2020, 30/09/2020
KARAR TARİHİ : 07/12/2023
HÜKÜM:
MAHKEMEMİZİN 2022/700 ESAS, MAHKEMEMİZİN BİRLEŞEN 2021/411 ESAS, MAHKEMEMİZİN BİRLEŞEN 2023/530 ESAS, MAHKEMEMİZİN BİRLEŞEN 2022/706 ESAS, DİYARBAKIR 9.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NİN BİRLEŞEN 2022/1369 ESAS SAYILI DOSYALARI YÖNÜNDEN:
A-) 1.Eğil Asliye Ceza Mahkemesi'nin 16.09.2014 tarih 2014/76 Esas 2014/89 Karar sayılı sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 5320 sayılı Kanunun geçici 7/2.maddesi yollamasıyla verildiği, bu kararın KDAE kararı ile aynı sonuçları doğurduğu, sanığın dosyaya konu 20.03.2016 tarihli eylemini Eğil Asliye Ceza Mahkemesince zorunlu olarak verilen ve 31.10.2014 tarihinde kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içerisinde gerçekleştirmesi nedeniyle, TCK’nun 191/5. maddesi uyarınca ayrı bir soruşturma ve kovuşturma yapma yasağı bulunduğu ve bu suçun sadece 5320 sayılı Yasanın geçici 7/2.maddesi çerçevesinde verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ihlali niteliğinde olduğu anlaşılmakla, CMK'nın 223/8 maddesi 1. cümlesi uyarınca kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden, 23.03.2016 tarihli eylem yönünden sanık hakkındaki KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE,
2. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının yeniden değerlendirilmesi amacıyla karar kesinleştiğinde onaylı bir suretinin gereğinin takdir ve ifası için Eğil Asliye Ceza Mahkemesi'nin2014/76 Esas 2014/89 Karar sayılı sayılı dosyasına GÖNDERİLMESİNE
3. Bu eylem yönünden yapılan yargılama giderlerinin Devlet Hazinesi üzerinde bırakılmasına,
B-) 1.Sanığın, üzerine atılı ' Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak' suçunu işlediği sabit olmakla, 5237 sayılı TCK'nın 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak, alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir neden görülmediğinden, eylemine uyan TCK'nın 191/1 maddesi uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda (02.08.2019, 13.09.2020, 16.09.2020, 27.09.2020 ve 30.09.2020 tarihlerinde) aynı suçu birden fazla kez işlediği ve eylem sayısı da gözönünde bulundurularak TCK 43/1 gereğince cezasında takdiren 3/4 oranında artırım yapılarak 3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK'nın 192. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak TCK 62.madde gereğince verilen cezada takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın2 YIL 11 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında başkaca yasal ve takdiri artırım ve indirime yer olmadığına,
2. Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin sonucu olarak, Anayasa Mahkemesinin TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı Kararının gözetilmek suretiyle7242 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre 5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin UYGULANMASINA,
3. Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi nedeniyle yasal imkansızlık bulunduğundan CMK’nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA,
4. Sanığa hükmolunan hapis cezasının süresi nedeniyle yasal imkansızlık bulunduğundan, sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 50. ve 51. maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
5.Her ne kadar iddianamede sanığın TCK 58.maddesi uyarınca cezalandırılması talep olunmuş ise de sanığın tekerrüre esas mahkumiyeti bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında TCK 58.madddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA
C-) 1. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 18/04/2016 tarihli ve 09/11/2020 tarihli zarf/torba açma, şahit, deney için numune alma ve iade tutanakları ile alınan şahit numunelerin TCK'nın 54/4.maddesi gereğince MÜSADERESİNE,
Dair, sanığın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren,7 gün içinde, hükmü veren mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile veya mahkememize müracaat ile veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine müracaatla tutanağa geçirilmek ve hakim onayına sunulmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutukluluk halinin bulunması durumunda zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği, süresinde İSTİNAF yoluna başvurulmayan kararın, başka bir karar, ihtara , tebliğe ve işleme gerek kalmaksızın kesinleşeceği ve karar gereğinin uygulanacağı hatırlatılmak suretiyle, Cumhuriyet Savcısı Meral Tural'ın huzuruyla huzuruyla talebe uygun verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı.

#ilangovtr Basın No ILN02035230