T.C. SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/865 Esas
DAVACI : METİN AYDIN
DAVALI : MEHMET BAHADDİN EKEN ve arkadaşları
Davacı ile davalı Mehmet Bahaddin EKEN ve arkadaşları arasında görülmekte olan tapu iptali ve tescil davasında, davalı Mehmet Bahaddin EKEN'in tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle; davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile davacının 100 adet damızlık döve için miras bırakan Abdulhalim EKEN ile anlaştığını, bu konuda protokol yapıldığı, fakat borçlu tarafından ödeme yapılmadığı, borcun davacıya ödenmemesi nedeniyle Batman 2. İcra Dairesinde 2015/4529 Esas sayılı dosya ile takip başlatıldığını, davacının icra takibinden önce defalarca borçludan borcunu ödemesini istediğini, ancak borçlunun onu sürekli oyaladığını, en sonunda miras bırakana ait tüm taşınmazların kardeşi Mehmet Osman Eken'e devredildiğini, bu nedenle Diyarbakır İli Silvan İlçesi Kazandağı ve Gürpınar Mahallerinde bulunan taşınmazların satışlarının muvazaa nedeniyle iptali davası açılmış olup, davalının, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. gününün ertesi gününden başlamak kaydıyla 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap vermediği takdirde vakıaları inkar etmiş sayılacağı, 25/09/2024 günü saat 11:00 tarihinde ön inceleme duruşmasının icra edileceği, sulh için hazırlık yapılması, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmesi halinde gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davaya cevap dilekçesinin sunulması halinde aynı zamanda işbu dilekçede gösterilen gösterilen ve henüz sunulmayan belgelerin de sunulmasının gerektiği, sunulmaz veya başka yerdeki belgelerin getirtilebilmesi için açıklama yapılmaz ise o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043191