T.C.SİLVAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS 2019/5 "Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Cami Mahallesinde bulunan, doğusunda boşluk alan, kuzeyinde yol ve 382/9 parsel, güneyinde 386/5 parsel batısında 386/4 parsel olan toplam 318,43 m2'lik tapusuz taşınmazla ilgili, davacı tarafından 4721 sayılı TMK'nun 713. maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği iddiasına dayalı olarak mahkememiz nezdinde tescil davası açılmış olup, zilyetlikle iktisap edilebilecek alan olarak yukarıda komşu parselleri belirtilen işbu toplam 318,43 m2'lik alanda hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların işbu ilan tarihinden başlayarak üç ay içinde TMK'nun 713. maddesindeki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek, Mahkememizin işbu 2019/5 Esas sayılı dosyasına başvurmak suretiyle davacının davasına itiraz edebilecekleri, kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilecekleri TMK'nun 713/5. ve 6. maddeleri uyarıca ilan olunur."

#ilangovtr Basın No ILN02031387